حجت الاسلام و المسلمین جعفری از دیدار مجمع نمایندگان استان با رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

جعفری گفت:در راستای وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی, ریاست محترم مجلس سفرهایی را دراستانهای مختلف شروع کرده اند که ازنزدیک مشکلات راببینند وراهکارهای حل انها وکمک به بهترشدن وضعیت اشتغال استانها رابررسی نمایند.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی,آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان استان از ریاست محترم مجلس برای حضور در استان چهارمحال وبختیاری دعوت نمودند و جلسه ای درحضور ایشان جهت مقدمات سفر برگزار گردید که انشاالله بزودی این سفر انجام گیرد.