عدم اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان و عدم‌اجرای عدالت در افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری از مواردی است که به آن اعتراض داشته و خواهان طرح و پیگیری این امر هستیم.