با توجه به فرآیند اعزام به سربازی در اکثر کشورهای جهان، درمی‌یابیم که خدمت سربازی در اکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته به جای سربازی اجباری با عنوان سربازی حرفه‌ای مطرح است.یکی از مسائلی که در کشور باید در مورد آن فکر شود، برداشتن سربازی اجباری است.
شما می‌بینید که جوان در 45 روز آموزشی فقط باز و بسته کردن اسلحه را یاد می‌گیرد و پس از آن به عنوان یک نیروی کار با حقوق بسیار ناچیز مشغول می‌شود. این به آن معناست که جوان علاوه بر اینکه جنگیدن یاد نگرفته است بلکه دو سال دیرتر وارد بازار کار می‌شود.
بدیهی است در زمان جنگ جوانان با اخلاص از کشور دفاع کردند و ما پیروز هم شدیم، اجبار در این امر نمی‌تواند برای ما امنیت ایجاد کند، جوانی که نخواهد بجنگد هم در شرایط جنگ از دفاع سرباز می‌زند.
قشر زیادی از جوانان دو عامل را برای ازدواج نکردن در نظر می‌گیرند، مشکل سربازی و مشکل اقتصادی. به عقیده نگارنده در شرایط اقتصادی کنونی کشور عرضه با وقفه دو ساله نیروی کار علاوه بر کاهش شدید بهره‌وری، ضربه مهمی نیز به اقتصاد کشور خواهد زد. ما به دنبال آن هستیم که سربازی اختیاری شود و حقوق آن افزایش پیدا کند تا سرباز حرفه‌ای در کشور آموزش داده شود. طرحی که بهینه‌ترین شکل سربازی است.